dot
หน้าหลักอาศรม/Home
dot
dot
dot
dotพระเวท

พระเวท โดยทั่วไปถือว่าเป็นคัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หากกล่าวโดยเฉพาะลงไป หมายถึง บทสวดต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเชื่อของชาวอินโดอารยัน หรืออาจเรียกได้ว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดู โดยมีการรวบรวมเป็นหมวดหมู่ในชั้นหลัง คำว่า “เวท” นั้น หมายถึง ความรู้ มาจากธาตุ “วิทฺ” (กริยา รู้) คัมภีร์พระเวท ประกอบด้วยคัมภีร์ 4 เล่ม ได้แก่..

ตำนานพระฤๅษีนารอด หรือ พระนารทฤษิ

เป็นหนึ่งในพระประชาบดี(เทวฤษีที่เป็นพระ ผู้สร้าง) 10 องค์ คือ เป็นผู้ประดิษฐ์ "วีณา" -- พิณน้ำเต้าพระฤๅษีนารทบำเพ็ญพรตอยู่เชิงเขาโสฬส นอกเมืองลงกา เมื่อคราวหนุมานไปถวายแหวนแก่นางสีดาได้เหาะเลยเมืองลงกาเพราะไม่รู้จักทาง ไปพบกันเข้าจึงเกิดการประลองฤทธิ์กัน แต่หนุมานเกิดพ่ายแพ้ต่อฤทธิ์พระฤๅษีจึงยอมอ่อนน้อม และเมื่อ ..

คัมภีร์โบราณต้นแบบของชีวิต

คัมภีร์ปุราณะ  เป็นเรื่องราวที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลถือเป็นสารานุกรมที่รวบรวมความรู้นานาประการของชาวฮินดูโบราณและสมัยกลางตั้งแต่ความรู้ทางศาสนาปรัชญาประวัติศาสตร์เรื่องราวของบุคคลสำคัญๆ  และพฤติกรรมของบ้านเมืองในปทานุกรมมอมรโทษ ได้อธิบายถึงคัมภีร์ปุราณว่า  เป็นคัมภีร์  “ปัญจลักาณะ”  ที่มีเนื้อเรื่องประกอบด้วย  ความเป็นมาของเอกภพความพินาศและกลับมีเป็นขึ้นใหม่ของเอกภพ  ประวัติเทพเจ้า ..

ศาสนากลุ่มอารยัน พราหมณ์ - ฮินดู (Brahmanism - Hinduism)

ผู้ให้ กำเนิดศาสนานี้ ในตอนแรกเรียกตัวเองว่า "พราหมณ์" ต่อมาศานาเสื่อมลงระยะหนึ่ง และได้มาฟื้นฟูปรับปรุงเป็นให้เป็นศาสนาฮินดู โดยเพิ่มบางสิ่งบางอย่างเข้าไป มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักธรรม คำสอนให้ดีขึ้น คำว่า "ฮินดู" เป็นคำที่ใช้เรียกชาวอารยัน ที่อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานในลุ่มแม่น้ำสินธุ และใช้เรียกลูกผสมของชาวอารยัน กับชาวพื้นเมือง ในชมพูทวีป และชนพื้นเมืองนี้ได้พัฒนาศาสนาพราหมณ์โดยการเพิ่มเติม หลักธรรม คำสอนให้ดีขึ้น เรียกว่า "ศาสนาฮินดู" ...

จากจิตสู่จิต ... อนันตะสู่อนันตะ

"อนันตะ" คือ ไม่มีที่สิ้นสุด อย่างนี้ การกำหนด "จักรวาลทั้งหลาย" ว่า มีกี่ร้อยกี่พัน หรือกี่แสนจักรวาล .. ย่อมทำไม่ได้ ... .แม้ว่า ท้าวมหาพรหม ทั้ง  ๔ ผู้เกิดใน "อกนิฏฐภพ" (รูปพรหมชั้นสุทธาวาส ชั้นที่ ๕ ซึ่งเป็นรูปพรหมชั้นสูงที่สุด) ผู้มีความเร็ว ขนาดที่สามารถผ่านแสนจักรวาลไปได้ เพียงเท่าที่ลูกศรที่เร็วมากของนายขมังธนู ผู้มีกำลังแข็งแรง ..

วิถีโยคี .. ตำนาน พรแห่งพระอิศวร (มหาศิวะ)

พระศิวะทรงเป็นมหาเทพที่มีผู้นิยมสักการะบูชามากที่สุดองค์หนึ่ง นอกจากจะสามารถบูชาพระองค์ได้ในค่ำคืนอันศักดิ์สิทธิ์ 4 ลักษณะ (คือ นิตยศิวาราตรี -มาสศิวาราตรี-มาฆาศิวาราตรี และ มหาศิวาราตรี) แล้วนั้น ชาวฮินดูที่นับถือพระศิวะก็ยังนิยมบูชาพระองค์ในทุกๆ เดือน ..

ไฟ

ไฟแห่งสวรรค์ในดวงอาทิตย์ ไฟแห่งโลกที่กลางใจโลก ไฟแห่งตัวคนในหัวใจคน สามภพสามโลก คือ ภพโลกแห่งภาพลักษณ์และธรรมปัญญา ภพโลกแห่ง ..

คาถาบูชาฤาษีนารอด ... โอม พระนารท มหาฤษิ

พุทธวันทิตวา  ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีคุณพระพุทธคุณนัง ธรรมคุณนัง สังฆคุณนัง วันทิตวา ข้าพเจ้าขออาราธนา บารมีคุณ พระสังฆคุณนัง อีกทั้งคุณพระบิดามารดา พระอนุธรรมวาจา อุปปัชฌาย์ ครูอาจารย์ อีกทั้ง ..

คัมภีร์ปุราณะ

ปุราณะ แปลว่า เก่าแก่ เป็นภาษาสันสกฤต (สันสกฤต: पुराण, purāṇa, เก่าแก่, โบราณ) เป็นชื่อคัมภีร์ที่สำคัญประเภทหนึ่งในศาสนาฮินดู (หรือศาสนาเชน และพุทธศาสนา) โดยมากจะเป็นเรื่องเล่าว่าด้วยประวัติของจักรวาล นับตั้งแต่การสร้าง จนถึงการทำลาย (ประลัย) ลำดับพงศ์กษัตริย์ วีรบุรุษ ฤษี ทวยเทพ ตลอดจนจักรวาลวิทยา ปรัชญา และภูมิศาสตร์ของฮินดู ..

ตำนาน "การบูชาไฟ" .. "อารตีไฟ" ของชาวอารยัน หรือ ฮินดูในปัจจุบัน ตามคัมภีร์ไตรเพทarticle

ไฟมีบทบาทสำคัญอย่างนี้ จึงมีคำสรรเสริญไว้ในคัมภีร์พราหมณ์ว่า “อัคนิโหตระ (การบูชาไฟ) เป็นประมุขแห่งยัญทั้งหลาย การบูชาไฟประเสริฐที่สุดในบรรดาการบูชาทั้งปวง” ใน คัมภีร์ฤคเวทย์ กล่าวถึง การบูชาไฟ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เด่นที่สุดเพื่อขอพรจากพระเป็นเจ้าให้ทรงมอบความสุขและ ความโชคดีให้แก่ผู้ที่บูชานั้น เครื่องสังเวยที่ใช้ในการบูชาไฟของพราหมณ์ คือ

โหราศาสตร์คัมภีร์พระเวท ๒๗ ราศี

โหราศาสตร์ คัมภีร์พระเวท หรือชโยทิศ หมายถึงศาสตร์แห่งแสงสว่างซึ่งปราชญ์ชาวอินเดียคิดค้นขึ้นเมื่อราว ๕,๐๐๐ ปีก่อน เพื่อเป็นเครื่องมือให้มนุษย์ใช้ค้นหา "ทิศทางและแสงสว่างในใจ" โหราศาสตร์คัมภีร์พระเวทและโหราศาสตร์ของชาวตะวันตกต่างได้รับอิทธิพลจากดาว เคราะห์ แต่โหราศาสตร์คัมภีร์พระเวทจะให้ความสำคัญกับความสอดคล้องระหว่างร่างกายและ ความต้องการทางจิตใจมากกว่า

ปรัชญาและอารยธรรมของอินเดียarticle

ดินแดน ลับลึกที่ตั้งอยู่ห่างไกลไปทางทิศตะวันออกของประเทศ อินเดีย มีมหาสมุทรกว้างใหญ่ขวางกั้นอยู่ เล่าลือกันว่าเป็นดินแดนที่อุดมไปที่ด้วย ทองคำ แร่ธาตุ และสิ่งของมีค่าหายากนานาชนิด แต่ก็เป็นคำกล่าวที่เลื่อนลอยไม่ได้ระบุถึงทิศและระยะทางตลอดจนสิ่งสำคัญทาง ภูมิศาสตร์ แสดงให้ทราบชัดเจนว่าตั้งอยู่ที่ไหน จนกระทั่งถึงสมัยต้นพุทธกาลเมื่อพระเจ้าอโศก

“เวท” หรือ “เวทะ” ในภาษาอินเดีย แปลว่า ความรู้ หรือศาสตร์article

คัมภีร์ พระเวท ตามนัยความหมายดั้งเดิมจึงเป็นเรื่องของความรู้ในทางโลกศาสตร์ที่ล้ำลึกยิ่ง ใหญ่และกว้างขวางยิ่งกว่าศาสตร์ใด ๆ ไม่ได้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของศาสนาแต่อย่างใด ชาวอินเดียมีความเชื่ออย่างมั่นคงว่า “คัมภีร์พระเวท” เป็น..

ความจริงสูงสุดของ “ตรีกาย” ต้นกำเนิดของชนชาติอารยันarticle

ความ จริงสูงสุดของ “ตรีกาย” (Trilokayam) อันเป็นหลักอภิปรัชญาสูงสุดที่ศึกษาค้นคว้ากันมาก่อน “ยุคพระเวท” เมื่อราว 3000 ปีก่อน ก็คือ การค้นพบภาพลักษณ์ของสิ่งที่ทรงอำนาจสูงสุดของ “องค์พรหม” (Brahman) ที่แทรกซึมแพร่กระจายเป็นส่วนของสรรพสิ่งทั้งปวงในจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ เรียกว่า “อัตมัน” (Atman) ซึ่งไม่มีตัวตนเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่มี ..

"ภาษาบาลี" ภาษาของชาวอินเดียโบราณarticle

ภาษาบาลีหรือภาษามคธ เป็นภาษาของชาวชมพูทวีป ปัจจุบันนี้เรียกว่า อินเดีย ภาษาบาลีเป็นภาษาของชาวอินเดียโบราณที่เขาใช้พูดกันเมื่อสมัย 2,000 ปีล่วงมาแล้ว

 

1
[Go to top]ติดต่อฝ่ายประสานงาน โทร.089-7808468, 081-8258695, 081-9889064, 087-0616300