dot
หน้าหลักอาศรม/Home
dot
dot
dot
dotความหมาย "ฉี้กง"

"ฉี้" (พลัง) เป็นความนึกคิดขั้นพื้นฐานของปรัชญา และหลักวิทยาศาสตร์ของจีนโบราณ ไม่ใช่อากาศที่คนหายใจเข้าออก คนโบราณมีความเห็นว่า "ฉี้" (พลัง) คือแหล่งกำเนิดของสรรพสิ่งในจักรวาล และเป็นพลังชีวิตที่มีอยู่อุดมสมบรูณ์ในจักรวาล ส่วน "ฉี้กง" นั้น เป็นคำ ..

ฉี้กงและพลานามัย

"พลัง" นั้นเป็นความคิดขั้นมูลฐานแนวหนึ่งของปรัชญา และวิทยาศาสตร์ สมัยโบราณของประเทศจีน ดังนั้น " ฉี้กง" จึงเป็นผลพวงที่ล้ำค่าของปรัชญา และวิทยาศาสตร์สมัยโบราณของจีนด้วย ถ้าสามรถทำการศึกษาค้นคว้าแล้ว เชื่อว่าในที่สุดจะเป็นสาเหตุ ให้เกิดการปฎิรูปต่อวิทยาศาสตร์ สิ่งมีชีวิตของยุคปัจจุบันอย่างแน่นอน ..

ทำไมคนเราต้องตายด้วย!!??

เพราะเป็นกฎของธรรมชาติ เกิด เจริญเติบโต เป็นเด็ก หนุ่มสาว  เป็นผู้ใหญ่ ชรา แล้วมรณะ(ตาย)ไปในที่สุด กษัตริย์แห่งอียิปต์ ถามว่าทำอย่างไรไม่ให้คนตาย ฉันไม่อยากตาย ฉันจะฟื้นขึ้นมาอีก จึงได้คิดค้นเรื่องมัมมี่เพื่อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง กษัตริย์จิ่นซีฮ่องเต้ ต้องการให้อายุยืนจึงสั่งให้ข้าราชบริพารไปหายาอายุวัฒนะมารักษาโรค เพื่อให้มีชีวิตอมตะ นั่นคือส่วนลึก

คาถาพาหุงบทที่ ๘

พระพุทธเจ้าได้สอนพรหมให้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฐิ ในบทพาหุง พระจอมมุนีได้ทรงชนะพรหม ผู้มีนามว่าพกาพรหม ผู้มีฤทธิ์ สำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์ มีความเห็นผิดประดุจถูกงูรัดมือไว้อย่างแน่นแฟ้นแล้ว ด้วยวิธีวางยาอันพิเศษ

ความหมายของชื่อ ขั้นการบรรลุธรรมในชั้นต่างๆ

ประเภทแรกใน ๔ ประเภท คือ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี อรหันต์ ผู้ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วด้วยการละ สังโยชน์ เบื้องต่ำ ๓ ประการได้ คือ ..

ประวัติพระองคุลีมาลเถระ

กำเนิดอหิงสกกุมาร ที่เมืองสาวัตถีของ พระเจ้าปเสนทิโกศล พระองคุลิมาลนี้ ได้ถือปฏิสนธิในครรภ์แห่งนางพราหมณ์ชื่อ มันตานี ภรรยาของ คัคคพราหมณ์ (ภัคควพราหมณ์) ซึ่งเป็นปุโรหิตแห่งเมืองสาวัตถี  ในเวลาที่องคุลิมาลคลอดออกจากครรภ์มารดานั้น บรรดาอาวุธทั้งหลายในนคร ..

ปฏิปทาพระโพธิสัตว์

ปฏิปทาพระโพธิสัตว์ เมื่อเอ่ยถึงพระโพธิสัตว์ คนทั่วไปมักจะนึกถึงภาพพระโพธิสัตว์กวนอิมที่สูงส่งด้วยพระลักษณะงดงามจนหา ที่ติมิได้ จะนึกถึงพระบารมีคุณยิ่งใหญ่สว่างใสดังดวงจันทร์วันเพ็ญที่แผ่รัศมีสีนวล อยู่บนท้องฟ้า นึกถึงพระมหากรุณาอันอบอุ่นที่พระองค์โปรดสนิทชิดใกล้เราจนเหมือนกับพร้อม ที่จะ ..

จิตสู่จิต .. ไม่รู้ภาษาก็สื่อสารกันได้ "ด้วยใจ"
ธรรมทาน คืออะไร

ธรรมทาน คือ การให้คำแนะนำสั่งสอนสิ่งที่ดี บอกศิลปวิทยาที่ดีที่มีประโยชน์ในการดำเนินชีวิต เป็นเหตุให้มีความสุข รวมถึงการอธิบายให้รู้และเข้าใจในเรื่องบุญบาป ให้ละสิ่งที่เป็นอกุศล ดำรงตนอยู่ในทางกุศล ซึ่งจะนำพาตนให้สะอาดบริสุทธิ์ หมดจดจากกิเลสอาสวะทั้งปวงได้ ..

บัว ๔ เหล่า

๑.พวกที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียว เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมก็สามารถรู้ และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ เมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันที (อุคฆฏิตัญญู) ๒.พวกที่มีสติปัญญา ...

พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์

พระกกุ สันธะ พระโกนาคมนะ (โกนาคมน) พระกัสสปะ (กสฺสป) พระโคตมะ(โคตม)  และพระเมตเตยยะ(เมตฺเตยฺย) หรือพระศรีอริยเมตไตรย์ หรือออกเสียงว่า  พระกกุสันโธ พระโกนาคมโน พระกัสสโป พระโคตโม  และพระเมตเตยโย ตามตำนาน

ความหมายของ .. ไตรสรณคมน์

ไตรสรณคมน์ มาจากคำ ๓ คำ คือ ‘ไตร’ แปลว่า สาม ‘สรณ’ แปลว่า ที่พึ่ง ‘คมน์’ แปลว่า การถึงแปลรวมกันว่าการถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก ..

บุญกุศลช่วยเราได้อย่างไร

โดย พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

ธรรมธาตุ 7

ธรรมธาตุ 7 หมายถึง ระบบการทำงานของนามธาตุ คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มโน จิต และ ภวังค์

เบญจขันธ์ หรือ ขันธ์ 5

เบญจขันธ์ หมายถึง กองแห่งรูปธรรมและนามธรรมห้าหมวดที่ประชุมกันเข้าเป็นชีวิต ขันธ์ 5 ประกอบด้วย รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ..

[Go to top]ติดต่อฝ่ายประสานงาน โทร.089-7808468, 081-8258695, 081-9889064, 087-0616300